Obsługa prawna

Restrukturyzacje i upadłości

W ramach wskazanej specjalizacji świadczymy usługi prawne, które obejmują w szczególności:

 • opracowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości dłużnika oraz reprezentację klienta w postępowaniu upadłościowym
 • opracowywanie wniosków o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego oraz reprezentowanie klienta w tym postępowaniu
 • sporządzanie zgłoszenia wierzytelności oraz reprezentowanie klienta w tym postępowaniu
Zamówienia publiczne

W ramach wskazanej specjalizacji świadczymy usługi prawne, które obejmują w szczególności:

 • sporządzanie dokumentacji przetargowej w tym wzorów SIWZ oraz ogłoszeń o postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
 • pomoc w sporządzaniu ofert przetargowych składanych w postępowaniach z zakresu Prawa Zamówień Publicznych
 • sporządzanie środków ochrony prawnej przewidzianych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych
 • zastępstwo procesowe w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie
 • sporządzanie opinii prawnych dotyczących przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Prawo pracy

W ramach wskazanej specjalizacji świadczymy usługi prawne, które obejmują w szczególności:

 • bieżące doradztwo oraz opracowanie dokumentacji związanej z zawiązaniem, zmianą oraz ustaniem stosunku pracy
 • opracowanie projektów regulaminów pracy i wynagradzania
 • zastępstwo procesowe stron stosunku pracy przed sądami pracy, w szczególności w sprawach o:
  • ustalenie istnienia stosunku pracy
  • przywrócenie do pracy i odszkodowanie za niezgodne z prawem wypowiedzenie lub rozwiązanie stosunku pracy
  • wynagrodzenie za nadgodziny
  • odszkodowanie za mobbing oraz naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu
  • odszkodowanie za szkodę wyrządzoną w mieniu powierzonym pracownikowi
  • innych sprawach ze stosunku pracy
 • opracowanie projektów umów o zakazie konkurencji oraz w sprawie szkoleń pracowników
Prawo spółek handlowych

W ramach wskazanej specjalizacji świadczymy usługi prawne, które obejmują w szczególności:

 • zakładanie, dokonywanie zmian i likwidacja spółek i ich oddziałów (przedstawicielstw)
 • obsługa organów spółek kapitałowych
 • opracowywanie dokumentów korporacyjnych (umowa spółki, uchwały, regulaminy)
 • M&A – fuzje, podziały spółek
 • reprezentacja spółek w zakresie spraw rejestrowych w KRS
Obsługa przedsiębiorstw
 • prowadzimy stałą obsługą prawną małych, średnich i dużych przedsiębiorców (spółek, spółdzielni, fundacji, stowarzyszeń, osób prowadzących działalność gospodarczą)
 • zapewniamy kompleksowy nadzór prawny prowadzonej przez Klienta działalności
 • zapewniamy doradztwo prawne dostosowane do potrzeb i oczekiwań naszych Klientów z możliwością prowadzenia obsługi prawnej bezpośrednio w siedzibie Klienta
 • obsługujemy walne zgromadzenia spółek i innych podmiotów, w tym analizujemy i opracowujemy projekty uchwał
 • analizujemy i opiniujemy oferty i projekty umów
 • bierzemy udział w negocjacjach oraz w posiedzeniach zarządów oraz rad nadzorczych spółek i innych podmiotów
 • opracowujemy projekty dokumentów prawnych (umów, porozumień, statutów, regulaminów, uchwał), w tym związanych z planowanymi przekształceniami i zmianami organizacyjnymi (fuzje, przejęcia)
 • prowadzimy sprawy sądowe i egzekucyjne
 • doradzamy działom personalnym w zakresie prawa pracy, w tym opracowujemy i opiniujemy projekty regulaminów, umów i porozumień pracowniczych
 • reprezentujemy pracodawców w negocjacjach i sporach dotyczących stosunku pracy
 • zapewniamy doradztwo podatkowe, w tym w toku kontroli i postępowań podatkowych
Administracja samorządowa

W ramach wskazanej specjalizacji zapewniamy kompleksową obsługę prawną w zakresie działalności jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych, a także spółek komunalnych, która obejmuje w szczególności:

 • bieżące udzielanie porad i konsultacji prawnych
 • opracowywanie opinii prawnych w sprawach związanych z działalnością jednostki samorządowej
 • opiniowanie aktów prawnych stanowionych przez organy samorządu terytorialnego
 • reprezentację jednostek w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych oraz przed organami administracji
 • pomoc w prowadzonych przez jednostki samorządowe negocjacjach i rozmowach
 • opiniowanie umów i porozumień
 • nadzór prawny nad postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych
 • obsługę prawną sesji organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz udział w posiedzeniach ich komisji
zaufali nam: